Europeiska data spaces

Europeiska data spaces (dataområden) beskrivs i EU:s datastrategi. Syftet är att skapa en inre marknad för data som säkerställer Europas globala konkurrenskraft och datasuveränitet.

Dessa data spaces kommer att:

  1. Tillhandahålla verktyg och tjänster för datadelning för återanvändning, bearbetning och delning av data. 
  2. Inkludera strukturer för förvaltning av data, förenliga med relevant EU-lagstiftning.
  3. Förbättra tillgängligheten, kvaliteten och interoperabilitet för data – både i domänspecifika miljöer och över sektorer.

Data spaces som identifieras och etableras kommer att bestå av både offentliga och privata (delade) data samt referensarkitektur och implementering.

DIGG:s samordningsuppdrag kopplat till DIGITAL

DIGG har fått i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.

DSSC - Data Space Support Center

Det europeiska Data Spaces Support Centre, DSSC lanserades i oktober 2022. DSSC finansieras av DIGITAL.

DSSC syftar till att påskynda etablerandet av EU:s gemensamma data spaces genom att bl.a. adressera gemensamma behov, gemensamma krav och fastställa best practice.

För mer läsning om europeiska data spaces

Pågående regeringsuppdrag inom olika dataområden

Ett antal myndigheter fått regeringens uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data för att bl.a. möta de utmaningar som utpekas inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram.

  • Uppdrag till E-hälsomyndigheten att skapa en statlig infrastruktur för bilddata med fokus på förbättrad cancerdiagnostik inom bl.a. mammografi,
  • uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet samt 
  • uppdrag till E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. 

Uppdrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter. 

VTI ska bl.a. genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av samt affärsmodeller för laddinfrastruktur.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen med flera att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Myndigheterna ska dessutom utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Uppdrag till Rymdstyrelsen att analysera hur det nationella rymddatalabbets förmåga kan stärkas så att Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan öka användningen av data från satelliter för hållbar utveckling.

Det nationella rymddatalabbet är en nationell kunskapsresurs för svenska och internationella aktörers arbete med jordobservationsdata.

Uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik med inriktning på datakvalitet, dataåtkomst och datatillgång samt lämna förslag till ny, smart statistik baserad på delning av mobilitetsdata liksom hur smart statistik kan visualiseras på ett enkelt vis.

SCB ska dessutom främja tillgången till öppna data genom att ta fram föreskrifter vad gäller officiell statistik som öppna data, med syfte att främja ökad användning och återanvändning via dataportal.se.