Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Åtta myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL). Genom detta vill regeringen stärka förutsättningarna för en långsiktig samverkan kring data och digitala tjänster mellan myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Myndigheterna som fått uppdraget av regeringen är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Statistiska centralbyrån (SCB), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Vi vet att samverkan ger konkreta resultat. Därför vill vi här bygga en samarbetsyta, där vi samlar och delar material, och samarbetar kring fyra delområden: 

  • Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata
  • Utveckling av gemensamma begreppsstrukturer inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, inklusive tillgängliggörande av data om kvalifikationer
  • Tillgängliggöra och länka data om utbildningsutbud, inklusive utveckling av susa-navet
  • Datadelning för stärkt innovationskraft

Utvecklingsinitiativ inom regeringsuppdraget KLL

Tillgängliggöra och länka data om utbildningsutbud, inklusive utveckling av SUSA-navet.

Pilotprojekt: Utveckling av SUSA-navet (Skolverket)

Utvecklingen av SUSA-navet bidrar till ekosystemet genom att det finns ett nav med alla offentligt finansierade utbildningar med data som kan användas i digitala tjänster som utvecklas inom ekosystemet. Objektiv och tillförlitlig information om utbildningar är av särskild vikt för den som står inför att ta ett beslut om studie- eller yrkesval vare sig det är en ung person som står inför att ta sitt första steg in i arbetslivet eller en äldre som av olika anledningar behöver ställa om eller ta en ny väg i sitt arbetsliv.

Skolverket är teknisk förvaltare i det sedan tjugo år existerande samarbetet mellan Skolverket och Arbetsförmedlingen att tillgängliggöra utbildningsutbud som öppen data. Susa-navet i sig har inga begränsningar för vilken typ av utbildningar som det finns data om, oavsett organisationsform, finansierings eller utbildningsnivå. Därför begränsar sig Skolverket inte till att enbart innehålla offentligt finansierade utbildningsdata men dessa är prioriterade i utvecklingsarbetet inom uppdragstiden.

SUSA – data om utbildningar

Förutsättningsskapande projekt för digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet (Arbetsförmedlingen)

Målsättningen är att utveckla ett API för utbildningar; en AI-lösning som identifierar och extraherar relevant information i till exempel kursbeskrivningar och läroplaner. Ett önskat resultat ger värdefull digital vägledning för individen att hitta rätt utbildning, kopplad till efterfrågat yrke.

Digital vägledning och länkad data


Pilotprojekt (påbörjas 2023): POC - digital yrkesvägledning (Arbetsförmedlingen)
Mer information kommer.

Utveckling av gemensamma begreppsstrukturer inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, inklusive tillgängliggörande av data om kvalifikationer.

Pilotprojekt: Utredning av förutsättningar för en sammanhållande semantik (Arbetsförmedlingen)

Syftet är att utreda förutsättningarna att utveckla gemensamma begrepp eller översättningsnycklar mellan existerande begreppsstrukturer inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Projektet bidrar till att stärka förutsättningarna att tillhandahålla digitala tjänster inom domänen kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det finns många olika begreppslistor som används inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet idag. Inom projektet finns det två delar som utforskar vilka begrepp som är viktiga att relatera (AF, SCB). Ett tredje delprojekt (DIGG) har utgått från de begreppslistor som står omnämnda i uppdraget, ger stöd i att publicera dem på Sveriges dataportal och möjliggör att skapa relationer mellan dessa begreppslistor. 

Redigera begrepp - Dokumentation - Sveriges dataportal

Pilotprojekt: Kvalifikationsdatabasen (MYH)

Detta delprojekt syftar till att utveckla en kvalifikationsdatabas innehållande kvalifikationer nivåplacerade av MYH och kvalifikationer från Yrkeshögskolan. Datamängd och API tillgängliggörs på Sveriges Dataportal och kvalifikationerna skickas till Europass. Projektet arbetar också med att synliggöra förutsättningarna för de olika aktörer som är ansvariga för kvalifikationer och vad som krävs för det fortsatta arbetet med att ta in samtliga författningsreglerade kvalifikationer i databasen.

Första versionen av den utvecklade kvalifikationsdatabasen

Pilotprojekt (påbörjas 2023): WikiPoc (Arbetsförmedlingen)
Mer information kommer.

Pilotprojekt (påbörjas 2023): Förbättra tillförlitligheten och införa modellbaserade arbetssätt i SSYK-och SUN-klassifikationerna (SCB)

Mer information kommer.

Pilotprojekt (påbörjas 2023): Undersöka samband mellan SUN, SSYK och SNI maskinellt (SCB)
Mer information kommer.

Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata.

Pilotprojekt: Individcentrerad digital infrastruktur för dataportabilitet (Arbetsförmedlingen)

Projektets mål är att skapa förutsättningar för en infrastruktur för utbyte av individdata mellan offentliga aktörer, företag och privatpersoner. Detta genom att testa en lösning som ger individen rätt att begära och dela sin data med andra parter.

Individdata och dataportabilitet

Pilotprojekt (påbörjas 2023): Sänkta trösklar för datadelning (Myndigheten för digital förvaltning)

Det är idag en relativt hög tröskel för organisationer att publicera datamängder så att de blir sökbara via Sveriges dataportal, eftersom det krävs både datamognad, resurser och teknisk kompetens. Målet med projektet är att de dataproducerande myndigheterna i RU KLL har publicerat beskrivningar av sina för uppdraget relevanta datamängder och API:er på Sveriges dataportal samt att de dataproducerande myndigheterna i KLL har nått en högre kunskapsnivå om datadelning.

Målen är satta för de dataproducerande myndigheterna i KLL men resultaten kommer att kunna återanvändas av andra, primärt inom offentlig sektor.

Involvering och samordning

för utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur och ekosystem.

Om sekretariatet och ekosystemsinvolvering

Information och länkar kommer, bl.a. rörande arbetet med förvaltning och utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Communitytråd, medborgardialog om KLL

Återrapporter för regeringsuppdraget

Första delredovisningen av regeringsuppdraget: 

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, delredovisning (arbetsformedlingen.se) 

Relaterade projekt

Utvecklingsprojekt för att testa olika möjligheter till en sammanhållen begreppsstruktur inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet (Arbetsförmedlingen)

Syftet är att utforska sätt att länka samman jobb, utbildning och kompetens. I dagsläget finns på arbetsmarknadsområdet en begreppsstruktur som benämns taxonomin och som kommer bidra till vidareutveckling av begreppsstrukturen för att bättre möta behovet av livslångt lärande.

Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Digital ingång från högskolan om livslångt lärande

Projektet har som mål att utvärdera förutsättningarna för att erbjuda en gemensam ingång till kursutbudet inom livslångt lärande, både för individer och för företag och organisationer som önskar ta del av ett växande utbud av utbildningsmoduler inom högskolesektorn.