Offentlig AI

AI i praktiken – ett konkret stöd till offentlig sektor

Här finner du resultatet av regeringsuppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (I2021/01825).

Materialet är utformat som ett stöd för verksamhetsutveckling med hjälp av AI. Det ska kunna användas av en mängd olika offentliga aktörer, som befinner sig i varierande lägen för att tillämpa AI. 

Stödet är indelat i tre delar: En guide som baseras på samlade erfarenheter från Digg, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket. Här finns även ”Förtroendemodellen för AI”, ett självskattningsverktyg som erbjuder ett konkret stöd i framtagandet av nya AI-stödda tjänster. Detta för att säkerställa att de är etiska, säkra, pålitliga och transparenta. Den tredje delen är en samling praktiska exempel på AI-tillämpningar som hämtats från statliga myndigheter, kommuner och regioner.

I stödet delas kunskaper som ständigt utvecklas och således kommer även den här sidan fyllas på och vidareutvecklas i takt med att fler och lösningar tas fram från ett växande antal offentliga aktörer.

I juni 2021 gav den förra regeringen de fyra myndigheterna DIGG, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket i uppdrag att ta fram ett stöd för att offentliga aktörer i Sverige, bättre och snabbare, ska kunna ta tillvara den samhällsnytta som AI-lösningar kan ge. 

Under 2019 släppte DIGG en rapport (Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI I2019/0141) i vilken de bedömer att ett införande av AI-teknik innebära en ekonomisk nytta för Sverige värderad till 140 miljarder kronor, årligen. I syfte att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft ville regeringen att de kunskaper, lösningar och verktyg som hittills utvecklats inom offentlig förvaltning ska komma fler till gagn. Regeringsuppdraget ska redovisas 20 januari 2023.

Regeringsuppdragets slutrapport

Uppdrag att främja  offentlig förvaltnings  förmåga att använda  artificiell intelligens  I2021/01825

Rapporterna nedan har särskild betydelse för leveranser i det nationella AI-uppdraget

ai_slide_16.png

AI i praktiken – en guide

Samlade erfarenheter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och DIGG

Många offentliga aktörer har inlett eller ska påbörja verksamhetsutveckling med hjälp av AI. Frågor om förutsättningar, organisering, teknikval, juridik och etiska överväganden är kritiska. Även om det finns stora skillnaden mellan aktörer i offentliga sektor finns också många gemensamma ingångsvärden.

I AI i praktiken – en guide har erfarenheter från regeringsuppdragets fyra myndigheter DIGG, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket samlats och komprimerats till generella råd som kan vara användbara för alla i offentlig sektor. Guiden kommer att presenteras i en första version i slutet av januari 2023, men kommer att vidareutvecklas i takt med att nya erfarenheter kommer till. 

ai_slide_17.png

Förtroendemodellen för AI 

Ett självskattningsverktyg för offentliga aktörer

En viktig fråga när AI tillämpas i offentlig sektor är att inte äventyra medborgarnas tillit till det offentliga, när beslut fattats med automatik.

För att främja tillit och transparens har ett frivilligt ramverk tagits fram, i form av en förtroendemodell.

Förtroendemodellen började utvecklas i ett tidigare regeringsuppdrag, men har under nuvarande regeringsuppdrag förädlats för att kunna användas i hela den offentliga förvaltningen. I januari 2023 kommer förtroendemodellen att introduceras här som ett självskattningsverktyg.

Självskattningsverktyget ger den offentliga aktören stöd att syna en befintlig eller kommande AI-lösning i sömmarna utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv. Den är inte en garant för att ett AI-system uppfyller alla krav, regler och rekommendationer, men ger stöd och struktur genom att peka på vilka frågor som behöver beaktas. 

En ifylld förtroendemodell kan fungera som underlag vid tillsyn, men också ge insyn om användning av AI till en bredare allmänhet.

Förtroendemodellen kommer fortsätta att testas och utvecklas och utifrån det arbetet uppdateras. 

ai_slide_18.png

Lärande exempel i svensk offentlig förvaltning

Allt fler aktörer i offentlig sektor använder idag AI i praktiken i sin verksamhet. 

I exempelsamlingen möter vi kommuner, regioner och statliga myndigheter som beskriver sina lösningar och delar med sig av sina erfarenheter. Exempelsamlingen kommer att uppdateras, allt eftersom fler intressanta tillämpningar tillkommer.