Vanliga frågor och svar - FAQ

Inledning

Förtroendemodellen för artificiell intelligens (AI) är ett verktyg för självutvärdering av användningen av AI hos aktörer inom offentlgi sektor. Modellen har flera syften. Det främsta syftet är att bevara, och till och med öka, den öppenhet och transparens som finns inom svensk offentlig förvaltning. En ifylld förtroendemodell ska som huvudregel kunna visas upp för tillsynsmyndigheter och intresserad allmänhet. I vissa fall krävs att en aktör visar att AI använts. Genom att använda förtroendemodellen får även du som vill använda AI i din verksamhet en ökad trygghet om regler och förhållningssätt som behöver beaktas vid användningen av AI beaktas. Därmed kan förtroendemodellen även tjäna den interna verksamhetsutvecklingen. 

Förtroendemodellen är uppdelad i tre delar. Den första delen är ett antal frågeställningar som varje myndighet bör reflektera över inför att verksamheten bestämmer sig för om AI kan vara en lösning för en utmaning hos verksamheten. Den andra delen är det mest omfattande och är till för dem som bestämt sig för att använda sig av ett AI-system. Den tredje delen är ett kort som är till för uppföljning. Vid genomförande av delen “Utveckling” kan en märkning fås, som kan användas utåt för att visa att förtroendemodellen använts.

Sveriges dataportal gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

Det finns ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig för bland annat bidra till innovationer och tillväxt, så att en ny informationsmarknad byggs upp. Sveriges dataportal är en del för att uppfylla det EU-direktivet säger.

Lagar och direktiv om öppna data | DIGG

Andra syften handlar om ökad insyn och transparens samt ökad effektivitet inom offentlig sektor. De som söker efter data använder den ofta för analyser eller tjänsteutveckling.

Öppna och delade data | DIGG

Offentliga aktörer | DIGG

Sveriges dataportal är ett nav som samordnar och tillgängliggör data och API:er och andra digitala resurser för att förenkla för medborgare och användare av data att hitta data och förstå vilken data som finns inom offentlig sektor. 

Dataproducenterna laddar inte upp datamängder på Dataportalen. På Dataportalen finns enbart information om datamängder, det vill säga metadata. DIGG skördar information till dataportalen och data hämtas i sin tur via länkar för nedladdning eller efterfrågas hos respektive organisation som ansvarar för sina egna datamängder. 

Ansvaret för att publicerade metadata till Sveriges dataportal är korrekta, fullständiga och aktuella, ligger hos den organisation som äger/producerar informationen. Det är dataägaren/dataproducenten som har ansvar för kvaliteten, innehållet och riktigheten. DIGG har endast ansvar för Sveriges dataportal som infrastruktur och tjänster samt funktionerna bakom den. 

Du ser vilken kontaktväg dataproducenten valt för frågor från användare på respektive datamängds webbsida i rutan till höger ”Om datamängd” och under ”Kontakt”.

Sveriges dataportal inhämtar automatiskt metadata som respektive dataproducent har registrerat i det bakomliggande systemet. Det innebär att DIGG inte kan inte gå in och uppdatera dataproducentens metadata, det kan bara dataproducenten själv göra. 

DIGG har däremot en process för att uppmärksamma dataproducenterna på att de behöver åtgärda fel. Ta i första hand kontakt med dataproducenten för att påpeka felet, annars mejlar du till info@digg.se och beskriver vad som är fel så felsöker vi och tar kontakt med dataproducenten.

Tema API:er

Utveckling av API:er är en central fråga för att den offentliga sektorn ska kunna bidra till utvecklingen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, som främjar innovation och bred samhällsnytta genom bättre förutsättningar för en effektiv datadelning och dataanvändning.

API:er är centrala för att offentliga aktörer ska kunna dela och använda data. REST API-profilen är framtagen för att ge offentliga aktörer bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt dela och använda data genom API:er. 

Profilen ska användas i frågeställningar som uppstår vid framtagandet av nya/utveckling av befintliga API:er och ger en bild över vilka förväntningar som kan finnas på API:er som ska verka nationellt mellan organisationer och myndigheter.

REST API-profilen fokuserar främst på externt informationsutbyte där förmågan hos offentliga aktörers system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra behöver förbättras. Profilen kan även användas internt för att dela och använda data inom en organisation.

Den nationella REST API-profilen beskriver hur du skriver ett API mot sin datamängd.

Profilen är en förvaltningsgemensam specifikation för REST API:er. 

Profilen gör det möjligt för offentliga aktörer att ta fram API:er på ett effektivare sätt utifrån bästa praxis och en uppsättning identifierade SKALL/BÖR/KAN kravformuleringar. Kraven beskriver tydligt vad som ska, kan och bör göras. Detta presenterar vi genom den rekommenderade REST API-profilen.

Att använda profilen bidrar till en högre standard och kvalitet på API:erna, både på dokumentationen och själva API:et. Denna gemensamma profil förenklar processen för både konsumenter och producenter av REST API:er, vilket påskyndar acceptans för och användning av API.

Inför fastställandet av v1.0.0 av profilen så har vi haft öppet för att lämna synpunkter i remissform. Vi kommer att fortsätta att ta emot synpunkter men via DIGG:s kundtjänst (info@digg.se eller +46 771 11 44 00). När vi gör sådant som ger en större påverkan (t.ex. major-uppgraderingar eller liknande) kommer vi att ta in synpunkter i remissform som vi gjorde för version 1.0.0. 

Allteftersom kommer vi att utveckla hur vi jobbar samt verktyg och lösningar för det.

Vi har också en kategori för API-profilen i vårt community

Tema Öppen källkod

DIGG har tagit fram en policy med tillhörande riktlinjer för anskaffning samt utveckling av programvara. Den anger förhållningssätt och principer som ska vara vägledande vid anskaffning samt utveckling av programvara.

DIGG tillsammans med Arbetsförmedlingen står även bakom det nätverk som främjar kunskapsdelning inom öppna data och öppen källkod inom offentlig förvaltning, nätverket heter NOSAD. De tillhandahåller seminarier inom ämnet.